Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Zbieranie i wykorzystywanie danych użytkownika

Podczas rejestracji użytkownika na Stronie lub korzystania ze Strony Netgo zbiera dane osobowe użytkownika. Dane osobowe takie jak imię, nazwisko i adres email są zbierane poprzez formularze wypełniane na Stronie podczas składania zamówienia lub rejestracji na Stronie, a także poprzez komunikatory i inne kanały komunikacji na Stronie. Administratorem danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r . o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) pozyskanych za pośrednictwem Strony jest Netgo. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. W przypadku odwiedzenia Strony, zbierane są również informacje na temat użycia Strony oraz informacje o komputerze użytkownika i połączeniu internetowym, włącznie z adresem IP, typem i wersją przeglądarki i systemu operacyjnego, domeną internetową oraz, jeśli użytkownik został przekierowany na Stronę z innej strony, zachowywane jest również URL strony zawierającej link. Zebrane informacje wykorzystywane do: realizacji zamówień; personalizacji wyświetlanych treści na podstawie cech charakterystycznych i preferencji; powiadamiania użytkowników o odpowiednich nowych produktach i elementach funkcjonalnych na Stronie (pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika na otrzymywanie takich informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami); powiadamiania użytkowników o promocjach na Stronie (pod warunkiem uzyskania zgody na otrzymywanie takich informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami); zapewnienia, w miarę możliwości, kompatybilności Strony z przeglądarkami i systemami operacyjnymi najczęściej używanymi przez użytkowników.

2. Wybory użytkowników

W formularzach zamieszczonych na Stronie, w których użytkownik podaje dane osobowe, możliwy jest wybór formy komunikacji. Użytkownik jest uprawniony do rezygnacji z otrzymywania od Klucz do piękna sp. z o.o. informacji handlowych w każdej chwili.

3. Informacja o plikach cookies

Netgo wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Ustawienia służące do obsługi cookies mogą być w każdej chwili zmienione w przeglądarce internetowej. W przypadku kontynuowania przeglądania Strony bez zmian tych ustawień i akceptacji polityki plików cookies poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku na Stronie, zostaje przyjęte, że użytkownik wyraził zgodę na stosowanie przez Netgo cookies.  Cookie jest małym plikiem tekstowym umieszczanym na urządzeniu końcowym użytkownika (na dysku twardym komputera, na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym) podczas wizyty na Stronie. Plik ten pozwala użytkownikowi na szybkie i łatwe poruszanie po Stronie. Jest on używany do identyfikacji powracających użytkowników, prenumeratorów i osób zarejestrowanych (plik cookie osób zarejestrowanych lub prenumeratorów będzie połączony z adresem e-mail w celach identyfikacji). Pliki cookie mogą zostać w każdej chwili usunięte poprzez wybranie odpowiednich ustawień w używanej przez użytkownika przeglądarce stron WWW lub usunąć tylko pojedyncze pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez użytkownika przeglądarki. Jeśli pliki cookies zostaną usunięte, dotychczasowe ustawienia takie jak zachowana nazwa użytkownika i hasło będą musiały być wprowadzone od nowa przy kolejnym logowaniu. Ze Strony można korzystać także po zablokowaniu plików cookie w swojej przeglądarce. Jednak niektóre elementy i treści mogą być niedostępne, co oznacza konieczność logowania przy każdej wizycie.

4. E-maile

Klucz do piękna sp. z o.o. korzysta z usług osób trzecich w celu dostarczenia użytkownikom wiadomości e-mail. Osoby trzecie stosują unikalne identyfikatory i niewidzialne obrazy (często zwane "znacznikami pikselowymi" lub "czystymi GIF-ami") do wykrywania formatów e-mail, sprawdzania, które maile zostały otwarte oraz obliczania klikalności na zlecenie Klucz do piękna sp. z o.o. w celu dostarczenia użytkownikowi bardziej dopasowanych informacji. 

5. Zasady bezpieczeństwa

Klucz do piękna sp. z o.o. stosuje zgodne z przepisami prawnymi środki, których celem jest ochrona danych osobowych użytkowników, w szczególności zapewnienie że dane te nie będą niewłaściwie używane, przypadkowo zniszczone, zagubione lub zmienione. 

6. Zmiany w polityce prywatności

Z uwagi na zmiany prawne, poprawę funkcjonalności i treści na Stronie Klucz do piękna sp. z o.o. jest uprawniony do wprowadzania zmian lub uzupełnień w polityce prywatności. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać czy na Stronie umieszczono nowy Regulamin i POLITYKĘ PRYWATNOSCI. Korzystanie ze Strony jest jednoznaczne z przyjęciem na siebie przez użytkownika obowiązku regularnego sprawdzania Strony i POLITYKI PRYWATNOŚCI pod kątem ewentualnych zmian lub uzupełnień. Korzystanie ze Strony po wprowadzeniu takich zmian lub uzupełnień jest jednoznaczne ze zgodą na nie. 

7. Zabronione sposoby korzystania ze strony

Użytkownikowi wolno korzystać ze Strony tylko w celach zgodnych z prawem. Zabronione jest używanie Strony:

- w jakikolwiek sposób, który naruszałby prawo polskie, prawo innych państw, prawo Unii Europejskiej lub prawo międzynarodowe. w żaden nieuczciwy sposób, oraz w żaden sposób mający niezgodną z prawem lub nieuczciwą przyczynę lub skutek.

- aby transmitować lub doprowadzać do przesyłania jakichkolwiek niezamówionych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych oraz jakichkolwiek innych form nagabywania (spam).

- aby świadomie transmitować jakiekolwiek dane, wysyłać lub umieszczać w internecie jakiekolwiek materiały zawierające wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, programy przechwytujące naciśnięcia klawiszy, spyware, adware lub jakiekolwiek inne szkodliwe programy oraz kod komputerowy stworzony w celu wywierania negatywnego wpływu na funkcjonowanie jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania komputerowego.

- aby podszywać się pod Klucz do piękna sp. z o.o., w szczególności w celach zarobkowych.

Użytkownik jest również zobowiązany do:

- niezwielokrotniania lub nieodsprzedawania całości lub części Strony w sposób sprzeczny z Regulaminem

- niekorzystania ze Strony w żaden sposób mogący utrudniać, uszkadzać lub uniemożliwiać działanie:

- którejkolwiek z części Strony;

- jakiegokolwiek sprzętu lub sieci, w której przechowywana jest Strona;

- jakiegokolwiek oprogramowania używanego do dostarczania Strony; oraz

- jakiegokolwiek sprzętu, sieci lub oprogramowania znajdującego się w posiadaniu lub będącego w użyciu przez jakiekolwiek osoby trzecie.

8. Postanowienia końcowe

1. Zakazane jest dostarczanie przez użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznych z Regulaminem.

2. Na żądanie użytkownika skierowane na adres e-mail wskazany w § 2 zostanie przesłany użytkownikowi Regulamin w formie umożliwiającej jego odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.

3. Reklamacje dotyczące Strony i świadczonych usług należy kierować pisemnie na adres ul.Puławska 41 lok. 1/15 02-508 Warszawa Polska wskazany w § 2. W reklamacji użytkownik powinien podać swoje imię, nazwisko, adres i adres e-mail oraz wskazać na czym w jego ocenie polega ewentualna nieprawidłowość Strony i świadczonych usług, powinien wskazać czego się domaga rozpatruje reklamację w terminie 14 dni liczonych od jej otrzymania. W sprawach zawiłych termin ten może zostać przedłużony do 30 dni, o czym Klucz do piękna sp. z o.o. poinformuje użytkownika. Swoją odpowiedź Klucz do piękna sp. z o.o. przesyła użytkownikowi na podany adres lub adres e-mail.

4. W zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. podajemy poniżej łącze elektroniczne do interaktywnej platformy ODR (Online Dispute Resolution), która stanowi narzędzie pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług między przedsiębiorcą mającym siedzibę w Unii a konsumentem mającym miejsce zamieszkania w Unii, na szczeblu unijnym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Jednocześnie, ponownie adres poczty elektronicznej: biuro@kluczdopiękna.com

5. Klucz do piękna sp. z o.o. poinformuje użytkownika na jego żądanie, w formie wybranej przez użytkownika, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

6. Klucz do piękna sp. z o.o. może zmieniać Regulamin i POLITYKĘ PRYWATNOŚCI. Oczekujący (przyszły) Regulamin i POLITYKA PRYWATNOŚCI zamieszczone będą na Stronie obok aktualnego Regulaminu i POLITYKI PRYWATNOŚCI wraz ze wskazaniem daty wejścia w życie, przy czym od zamieszczenia na Stronie do wejścia w życie upłynąć musi co najmniej 7 dni. Do czynności dokonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe. Korzystanie ze Strony jest jednoznaczne z przyjęciem na siebie przez użytkownika obowiązku regularnego sprawdzania Strony pod kątem ewentualnych zmian lub uzupełnień. Użytkownik, który kontynuuje korzystanie ze Strony i świadczonych usług wyraża tym samym zgodę na zmiany Regulaminu i POLITYKIPRYWATNOŚCI. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2017

Formularz kontaktowy